นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.       ข้อกำหนดทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และกฎหมายลูกบทที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้น (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) Air Charter Service (Thailand) Ltd. (“ACS Thailand” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่ ACS Thailand ใช้ในการจัดการข้อมูลซึ่งสามารถหรืออาจจะระบะตุวตนของคุณไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย หรือการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยวิธีการแบบอัตโนมัติ เช่น การบันทึก การจัดเก็บ การจัดการ การปรับใช้ หรือการเปลี่ยนแปลง การค้นคืน การส่ง การเปิดเผย หรือการทำให้สามารถใช้งานได้โดยวิธีการใดก็ตาม การจัดเรียง การผสมผสาน การจำกัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบหรีอการทำลาย (“การดำเนินการ” “กระบวนการ” “ดำเนินการ” หรือ “ได้รับการดำเนินการ”) นโยบายฉบับนี้จะกล่าวถึงระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลเช่นกัน

เราแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในนโยบายฉบับนี้

2.       กลุ่มหรือหมวดหมู่ของบุคคล/เจ้าของข้อมูล

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ กลุ่มหรือหมวดหมู่ของบุคคล/เจ้าของข้อมูลซึ่ง ACS Thailand เก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลจะประกอบไปด้วย:

2.1.    ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการของ ACS Thailand หรือผู้ที่คาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ ACS Thailand (ลูกค้าในอนาคต) ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดรวมถึงแคมเปญ ผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ที่ทำการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหริอบริการจาก ACS Thailand และ

2.2.    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าซึ่งหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นบุคลากรของนิติบุคคลที่ลูกค้าหรือผู้ที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าของ ACS Thailand เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทีมงาน ตัวแทน หรือบุคลากรของลูกค้าที่้เป็นนิติบุคคลรวมถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของตนปรากฏในเอกสารและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โดยสารของสายการบินเช่าเหมาลำ พยาน ผู้ซื้อ ผู้รับของ และผู้สั่งจ่ายเช็ก

3.       ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้รับการเก็บรวบรวมและดำเนินการภายใต้นโยบายฉบับนี้ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการมอบให้แก่ ACS Thailand โดยตัวคุณเองหรือบุคคลภายนอก หรือได้รับการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากคุณโดย ACS Thailand จะประกอบไปด้วย:

3.1.    ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด หมายเลขประจำตัว หมายเลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย อาชีพ และลายมือชื่อ

3.2.    ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ID และบัญชีของผู้ใช้เพื่อการใช้งานต่างๆ สำหรับการสื่อสารหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ (เช่น Facebook, Twitter, Line และ Instagram)

3.3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ และข้อมูลสุขภาพ

3.4.    ข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น ไฟล์บันทึก ที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเข้าชม เวลาที่คุณใช้ไปกับหน้าดังกล่าว ตัวระบุอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่ ACS Thailand เก็บรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และ

3.5.    ข้อมูลอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอโดยใช้ CCTV และการบันทึกของผู้มาเยือน

4.       วิธีการที่ ACS Thailand ใช้ในการเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1.     ACS Thailand จะเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านวิธีการดังต่อไปนี้:

(a)      ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณมอบให้แก่ ACS Thailand โดยตรง

คุณสามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ACS Thailand ได้โดยตรง: (i) เมื่อคุณติดต่อและ/หรือส่งการสอบถามถึง ACS Thailand ไม่ว่าจะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านการสื่อสารด้วยวาจาซึ่งได้รับการแลกเปลี่ยนระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว หรือโดยช่องทางอื่น เช่น โท รศัพท์ โทรสาร อีเมล จดหมาย เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มมีเดียอื่นๆ (ii) เมื่อคุณแสดงเจตจำนงในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของ ACS Thailand เข้าทำสัญญากับ ACS Thailand หรือส่งมอบเอกสารซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ACS Thailand และ (iii) เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาด แคมเปญ อีเว้นต์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยหรือจัดในนามของ ACS Thailand และ

(b)     ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง ACS Thailand เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากคุณ ACS Thailand อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้วิธีการแบบอัตโนมัติ เช่น การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน

4.2.     ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง ACS Thailand ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

ACS Thailand อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก เช่น:

(a)      ในกรณีทื่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล ACS Thailand อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ติดต่อ ตัวแทน หรืบุคลากรของนิติบุคคลที่คุณเกี่ยวข้องด้วย

(b)     หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานทะเบียน และ

(c)      ในบางกรณี ACS Thailand อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลซึ่งมีข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ หรือแหล่งข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม่ว่าคุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวคุณเองหรือให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมูลฐานสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย และ/หรือการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้คุณต้องให้ความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ACS Thailand จะร้องขอความยินยอมจากคุณตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ ACS Thailand ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ ACS Thailand จะทำการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้ ACS Thailand เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณเคยมอบให้และให้ความยินยอมแก่เราในการดำเนินการ โปรดแจ้งให้เราทราบเจตจำนงของคุณในการเพิกถอนความยินยอมของคุณตามรายละเอียดการติดต่อซึ่งระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเราจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.    วัตถุประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ACS Thailand จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ (“วัตถุประสงค์”) ดังต่อไปนี้:

(a)        การจัดทำสัญญา การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า และการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาระหว่าง ACS Thailand กับลูกค้า

(b)       การจัดการข้อเสนอแนะและการร้องเรียน

(c)        การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ

(d)       เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ACS Thailand และคำสั่งของศาล หน่วยงานราชการ และเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งชอบด้วยกฎหมาย และ

(e)        เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

พึงทราบว่า การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ ACS Thailand อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการให้บริการของเราแก่คุณ

6.       การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ACS Thailand อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ตามวัตถุประสงค์และกฎระเบียบซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย:

6.1.    บริษัทแม่ของ ACS Thailand และหน่วยงานอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทแม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ทีมงาน พนักงาน และ/หรือบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็นตามหลักของการจำเป็นต้องทราบสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.2.    คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ และผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งได้รับการกำหนดหรือว่าจ้างโดย ACS Thailand ให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ/การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ACS Thailand เช่น บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการการจัดการเว็บไซต์ บริการคลาวด์ บริการการชำระเงิน บริการการพิมพ์ บริการการส่งไปรษณีย์ บริการการวิเคราะห์ข้อมูล บริการการตลาด การธนาคาร หรือบริการอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ACS Thailand

6.3.    ที่ปรึกษาของ ACS Thailand เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใและภายนอกองค์กรของ ACS Thailand

6.4.    ศาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลตามกฎหมาย หรือร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของตนหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือได้รับการอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.5.    บุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเปิดเผยภาพกิจกรรมที่ได้รับการดำเนินการโดยใช้แพลตฟอร์มสื่อต่างๆ ของ ACS Thailand ต่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตโดยกฎหมาย หากกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้คุณต้องให้ความยินยอมของคุณ ACS Thailand จะขอรับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

ในกรณีที่ ACS Thailand เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก ACS Thailand จะใช้วิธีการป้องกันที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการเปิดเผยรวมถึงจะปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ ACS Thailand ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทย ACS Thailand จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเทศที่รับข้อมูล องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศจะมีมาตรฐานที่มากพอในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยจะได้รับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี ACS Thailand อาจจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยโดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.       ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูล

ACS Thailand จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดและตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูลอาจจะแตกต่างกันออกไปโดยจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ACS Thailand อาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดและตามที่จำเป็นเพื่อสร้างสิทธิ์ในการเรียกร้องสำหรับ ACS Thailand

เมื่อไม่จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ACS Thailand จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือระบบของ ACS Thailand รวมถึงบุคคลอื่นๆ ซึ่งให้บริการแก่ ACS Thailand (ถ้ามี) หรือจะไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8.       สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณจะมีสิทธิ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยจะเป็นไปตามข้อกำหนด ขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1.    สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสามารถร้องขอให้ ACS Thailand มอบสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.2.    สิทธิ์ในการขอข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงร้องขอให้ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นหรือตัวคุณเองยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในทางเทคนิคตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.3.    สิทธิ์ในการคัดค้าน: คุณมีสิทธิ์ในการยื่นคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.4.    สิทธิ์ในการลบ: คุณสามารถร้องขอให้ ACS Thailand ลบ ทำลาย หรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.5.    สิทธิ์ในการจำกัด: คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้ ACS Thailand จำกัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.6.    สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.7.    สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: หาก ACS Thailand ใช้ความยินยอมของคุณเป็นพื้นฐานของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวซึ่งคุณได้ให้แก่ ACS Thailand ได้ตลอดเวลา

8.8.    สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียน: หากคุณมีข้อกังวลหรือมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการใดก็ตามของ ACS Thailand ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ ACS Thailand โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า ACS Thailand ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดและขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ACS Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอในการใช้สิทธิ์ของคุณ และจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

ในฐานะบริษัทที่มีการให้บริการระดับโลกและเนื่องจากลักษณะของการให้บริการเช่าเหมาลำ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจถูกเปิดเผย เข้าถึงหรือประมวลผลโดยผู้รับนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงคู่สัญญาของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม สำนักงานสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา หน่วยงานหรือองค์กรในประเทศอื่น ๆ

โปรดทราบว่าประเทศปลายทางอาจจะมีหรือไม่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือการป้องกันข้อมูลที่เทียบเท่ากับประเทศที่คุณตั้งอยู่ ในกรณีนี้เราจะให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และทำให้ผู้รับยินยอมปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจรวมกลไกต่างๆ ไว้ เช่น การลงนามในข้อสัญญามาตรฐาน การได้รับความยินยอมในการโอนข้ามพรมแดน และ/หรือการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การไม่เปิดเผยชื่อหรือการใช้นามแฝงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะถ่ายโอน คุณสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดในส่วนการติดต่อภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อขอสำเนาข้อสัญญามาตรฐานของเราเพื่อใช้อ้างอิง

10.       ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม หรือต้องการจะใช้สิทธิ์ของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อ ACS Thailand ได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง:

Air Charter Service (Thailand) Ltd.

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: เจสัน เอลลิส

อีเมล: dataprotection@aircharterservice.com

โทรศัพท์: 0044 208 339 8569

11.     การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายฉบับนี้

ACS Thailand อาจจะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีดังกล่าว ACS Thailand จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นกับนโยบายฉบับนี้ และจะแก้ไขนโยบายฉบับนี้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและ/หรือโพสต์นโยบายที่ได้รับการแก้ไขบนเว็บไซต์ของ ACS Thailand ACS Thailand ใคร่ขอให้คุณตรวจสอบการสื่อสารดังกล่าวเป็นระยะๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่มีต่อนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

  • แอคเคาท์แมเนเจอร์เฉพาะคุณ
  • ไม่มีข้อผูกมัด
  • ประสบการณ์ 30+ ปี
  • พร้อมให้บริการ 24/7

Email Us

Callback